Öğrenme Stratejileri

Öğrenme Stratejileri

Bireyler, harekete geçirilebildiği taktirde, ihtiyaçları olan bilgi ve becerilerikazanmalarını sağlayabilecek öğrenme yetileri ile doğarlar. Bu yetiler milyon yılda atalarımızdan süzüle süzüle gelerek birikmiştir. Bireyin öğrenme yetisi, yaşantıları ve gözlemleri sonucunda gelişir. İnsanı farklı kılan da öğrenme ve öğrendikleri yoluyla yaşam ortamlarına yenilikler ve farklılıklar katabilme becerisidir. Bilgi Toplumunun Okulu ve Anne-Babası; çocuğun öğrenme yetilerini geliştirici ortamlar ve onun öğrenme stratejilerine uygun öğrenme materyalleri sunmalıdır.

Bilişsel öğrenme kuramları, öğrenen kişinin, öğrenme sorumluluğunu yüklenmesi ve öğrenmeye etkin olarak katılması gereği üzerinde durmaktadır. Bu nedenle bu alandaki çalışmalar, son yıllarda öğrenme stratejileri üzerinde yoğunlaşmıştır.

Literatürdeki kaynaklar tarandığında, öğrenme stratejileri üzerine birbirini tamamlayan birden fazla tanımla karşılaşılmaktadır. Bunlar; “Öğrenen kişinin öğrenme sırasında gerçekleştirebileceği ve onun kodlama sürecini etkilemesi umulan davranışlar ve düşüncelerdir. “ “Öğrenilen konuyu belleğe yerleştirme ve geri getirme işlemlerini kapsayan, öğrenenin öğrenmesini etkileyen, öğrenen tarafından kullanılan davranış ve düşünme süreçleridir.”  “Bireyin öğrenme sırasında duyularına gelen uyarımları kısa ve uzun süreli belleğe transfer etmesine ve uzun süreli belleğine işlemesini sağlayan tekniklerdir.”  “Öğrencinin kendi kendine öğrenebilmesi için kullandığı işlemlerdir.”

Eğitim-öğretim süreçlerinin temel amacı; öğrencide kalıcı izli, istendik davranış değişiklikleri yaratmak olduğundan öğrenme stratejileri belirleyici önem taşımaktadır.

Öğrenciler, öğrenmeyi gerçekleştirmek amacıyla belirli davranışsal ve düşünsel süreçlere gereksinim duyarlar. Örneğin; bir okuma materyalinin ana düşüncelerini bulmak, özetlemek ve not almak gibi. Öğrencilerin bu görevleri başarı ile yerine getirebilmeleri, öğrenme işine en uygun birkaç stratejiyi kullanmalarına bağlıdır. Öğrenme stratejileri, beş ayrı başlık altında incelemektedirler:

  1. Dikkat Stratejileri
  2. Tekrar Stratejileri,
  3. Anlamdırmayı Arttıran Stratejileri,
  4. Yürütücü Biliş Stratejileri,
  5. Duyuşsal Stratejiler,

Eğitim koçluğu hizmetlerimiz, ilgili uzmanlar gözetiminde kişiye özel öğrenme stratejilerinin tesbiti ve uygulama yollarının kişiye kazandırılmasını amaçlamaktadır.